A.14 Poročanje za namene javne objave in statistike 

Skrij povezave

Vse organizacije morajo Ajpesu, ki je pooblaščeni izvajalec za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov, enkrat letno sporočiti podatke o svojem finančnem položaju in poslovnem izidu. Podatke o poslovanju za preteklo poslovno leto predložijo do konca marca tekočega leta za preteklo poslovno leto. Organizacije, katerih računovodski izkazi so revidirani, morajo Ajpesu do 31. avgusta predložiti še revidirana letna poročila skupaj z mnenjem revizorja. Gre za tiste, ki ne morejo uporabiti poenostavitve pri poročanju. Enako velja za organizacije, ki iz kakršnegakoli razloga ne želijo uporabiti izjeme enotnega poročanja.

Možnost poenostavljenega poročanja je dana manjšim organizacijam z nezapletenimi računovodskimi rešitvami merjenja in vrednotenja sredstev. Tiste, ki poenostavitev lahko uporabijo, so

  • majhne in mikro kapitalske družbe, s katerih vrednostnimi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar