C.5 Sprememba davčne osnove v obračunu DDPO 

Skrij povezave

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) morajo v obračunu DDPO vpisati tudi zneske, ki so posledica spremembe davčne osnove zaradi (1) prehoda na nov način računovodenja, (2) sprememb računovodskih usmeritev, (3) popravkov napak in (4) prevrednotenj. Vse to storijo v zvezi z dogodki, ki jih izkažejo v drugem vseobsegajočem donosu, in ne med prihodki in odhodki v izkazu poslovnega izida. Obenem pa morajo biti te postavke povezane z obdavčenimi (po vsebini ustrezajo obdavčljivim prihodkom) oziroma davčno priznanimi (po vsebini ustrezajo davčno priznanim odhodkom) postavkami. Tem postavkam so namenjene številke pod zaporedno številko 11 obračuna DDPO.

Povečanje ali zmanjšanje davčne osnove v določenih primerih
ZDDPO-2: 12–67
ZDavP-2: 354–358, 370–372 in 376

V zaporedno številko 11 se vpiše seštevek sprememb davčne osnove zaradi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar