PREDPISI

ZDavP-2 Zakon o davčnem postopku
ZDDPO-2 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
ZDDV-1 Zakon o davku na dodano vrednost
ZDoh-2 Zakon o dohodnini
ZDR-1 Zakon o delovnih razmerjih
ZGD-1 Zakon o gospodarskih družbah
ZKDPZJU Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
ZPDDP Zakon o posebnem davku na določene prejemke
ZPIZ-2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ZSDP-1 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZVZD-1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu
ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
ZZZPB Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
P-ZDDPO-2 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Pravilnik o obračunu davka iz dejavnosti Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Pravilnik o obračunu DDPO Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Pravilnik o obrazcih REK Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o obrazcu ODO-1 Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
PTC Pravilnik o transfernih cenah
Direktiva o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic s spremembami
Direktiva o obdavčitvi obresti in licenčnin med povezanimi družbami Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic
Direktiva o obdavčitvi pri statusnem preoblikovanju družb Direktiva Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic s spremembami
Izvedbena uredba EU o socialni varnosti Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti
Uredba EU o socialni varnosti Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti
Uredba o povračilih stroškov Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Konvencija Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Konvencija OECD Vzorčna konvencija OECD
Večstranska konvencija Večstranska konvencija o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička
Smernice OECD o transfernih cenah OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017
MSRP Mednarodni standardi računovodskega poročanja
SRS Slovenski računovodski standardi

PRISTOJNI UPRAVNI ORGANI IN INSTITUCIJE

Ajpes Agencija za javnopravne evidence in storitve
Durs Davčna uprava Republike Slovenije
Furs Finančna uprava Republike Slovenije
MDDSZEM Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije
MF ali ministrstvo za finance Ministrstvo za finance Republike Slovenije
ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

DRUGO

DDPO Davek od dohodkov pravnih oseb
EU Evropska unija
RS ali Slovenija Republika Slovenija
1. izdaja
Komentar