C.28 Medsebojna upravna pomoč pri izterjavi davkov 

Skrij povezave
27. člen ARTICLE 27
POMOČ PRI POBIRANJU DAVKOV ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES1
1. Državi pogodbenici si pomagata pri davčni izterjavi. Pomoč ni omejena s 1. in 2. členom. Pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom uredita način uporabe tega člena. 1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
2. Izraz “davčna terjatev” v tem členu pomeni dolgovani znesek davkov vseh vrst in opisov, uvedenih v imenu držav pogodbenic ali njunih političnih enot ali lokalnih oblasti, če obdavčenje na taki podlagi ni v nasprotju s to konvencijo ali drugimi instrumenti, katerih članici sta državi pogodbenici, vključno z obrestmi, upravnimi kaznimi in stroški izterjave

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar