Priloga – Bruto bilanca 

Ni povezav

Osnovo za sestavitev bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza drugega vseobsegajočega donosa, izkaza gibanja kapitala in izkaza denarnih tokov ter pojasnil k njim predstavljajo podatki v bruto bilanci. Bruto bilanca je izpis otvoritvenega stanja, prometa in salda po kontih. Organizacije za členitev kontov uporabljajo predpisan enotni kontni načrt.

Podatki iz bruto bilance

Organizacija ABC zaključuje poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.

Osnovo za sestavitev temeljnih računovodskih izkazov predstavljajo podatki v bruto bilanci.

Zaradi enostavnosti sta prikazana le začetno in končno stanje na kontih bilance stanja oziroma gibanje (promet) na kontih izkaza poslovnega izida. Bruto bilanca upošteva priporočeni kontni okvir. Konti so podrobneje analitično razčlenjeni glede na specifičnost poslovanja organizacije.

Pri

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar