Literatura in viri 

Ni povezav

Obligacijski zakonik (OZ; UL RS 97/07-UPB1 … 20/18 – OROZ631).

Stvarnopravni zakonik (SPZ; UL RS 87/02 … 23/20).

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; UL RS 13/11-UPB3 … 72/19).

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2; UL RS 117/06 … 66/19).

Zakon o dohodnini (ZDoh-2; UL RS 13/11-UPB7 … 66/19).

Zakon o društvih (ZDru-1; UL RS 64/11-UPB1 in 21/18 – ZNOrg).

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP; UL RS 13/14-UPB8 ... 85/20 – odl. US).

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1; UL RS 65/09-UPB3 … 18/21).

Zakon o invalidskih organizacijah (ZInvO; UL RS 108/02 in 61/06 – ZDru-1).

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ; UL RS 3/07-UPB4 … 36/21).

Zakon o minimalni plači (ZMinP; UL RS 13/10 … 83/18).

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2; UL RS 96/12 … 162/21).

Zakon o računovodstvu (ZR; UL RS 23/99 … 114/06 – ZUE).

Zakon o socialnem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar