Uvod 

Skrij povezave

Priročnik je namenjen uporabnikom Enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Mednje spadajo določeni in drugi uporabniki, ki so za potrebe tega priročnika opredeljeni kot javni sektor. Ta opredelitev izključuje vse druge pravne osebe javnega sektorja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost – javna podjetja in javne gospodarske zavode, saj ti glede računovodske obravnave spadajo v zasebni sektor in v celoti uporabljajo SRS.

Določeni uporabniki so

  • vsi posredni proračunski uporabniki, razen ZZZS, ZPIZ in javnih skladov, ki so jih ustanovile občine ali država – javni zavodi in javne agencije, in
  • druge osebe javnega prava, ki nimajo statusa posrednega proračunskega uporabnika – na primer obrtna zbornica.

Drugi uporabniki so

  • vsi neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski proračuni, državni in občinski organi in organizacije, občinska uprava in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar