1. Opredmetena osnovna sredstva 

Skrij povezave

Opredmetena osnovna sredstva so dolgoročna sredstva in praviloma predstavljajo velik del sredstev uporabnikov, povezan z nastajanjem poslovnih učinkov.

Opredelitev pojmov

Opredmeteno osnovno sredstvo je tisto, ki ga imajo uporabniki v upravljanju, lasti ali finančnem najemu ali ga obvladujejo drugače. Uporabljajo ga pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bodo po pričakovanjih uporabljali v te namene v več kot enem obračunskem obdobju.

Nabavna vrednost je znesek denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov ali pa poštena vrednost drugih nadomestil, plačana oziroma dana za pridobitev sredstva v času njegove nabave ali gradnje ali, kjer je primerno, znesek, pripisan temu sredstvu ob začetnem pripoznanju.

Knjigovodska vrednost je znesek, s katerim se sredstvo pripozna po

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar