14. Odhodki 

Skrij povezave

Pri uporabnikih so odhodki običajno enaki stroškom obračunskega obdobja, saj gre pri njih večinoma za opravljanje storitev, le redko za prodajo proizvodov. Upoštevati morajo specifičnost obravnave računovodskih postavk pri knjiženju po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

Opredelitev pojmov

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev ali povečanj dolgov in prek poslovnega izida vplivajo na velikost obveznosti do lastnih virov sredstev.

Razvrščanje odhodkov
ZR: 15 in 16
Pravilnik o razčlenjevanju: 3, 6 in 16
Pravilnik o EKN: 41–49
SRS 14: 1–3 in 5–9

Pri določenih uporabnikih so odhodki stroški obračunskega obdobja in stroški prodanih zalog. Zadnji se kot računovodska kategorija knjižijo po načelu

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar