13. Stroški dela in stroški povračil 

Skrij povezave

Pri obravnavi stroškov dela in stroškov povračil veljajo enaka pravila tako za določene kot druge uporabnike. Upoštevati morajo zakonske predpise, ki urejajo delovna razmerja, trg dela, davke in prispevke. Plače v javnem sektorju so še posebej urejene z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki določajo pogoje in zneske za določanje bruto plač za javne uslužbence in funkcionarje. Računovodsko gledano spadajo med stroške dela praviloma vsi dohodki zaposlenih iz delovnega razmerja. Določeni jih izkazujejo v poslovnih knjigah kot stroške dela, drugi pa kot tekoče odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za socialno varnost.

Opredelitev pojmov

Plača je bruto zaslužek zaposlenega za opravljeno delo.

Zaposleni je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali poslovodja

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar