12. Stroški materiala in stroški storitev 

Skrij povezave

Ti postavki je mogoče najti v členitvi stroškov po naravnih vrstah v kontnem načrtu, ki ustreza določenim uporabnikom. Drugi uporabniki imajo v EKN v glavnem postavko izdatkov za blago in storitve, ki nekako ustreza stroškom materiala in storitev.

Opredelitev pojmov

Stroški materiala zajemajo na primer porabljeni material za izdelavo proizvodov in zagotavljanje storitev, vgrajene dele, pomožni material, energijo, nadomestne dele za osnovna sredstva, material za vzdrževanje osnovnih sredstev, porabljeni drobni inventar in embalažo ter pisarniški material in strokovno literaturo. Med temi stroški se evidentira tudi uskladitev stroškov materiala zaradi ugotovljenih popisnih razlik na koncu obračunskega obdobja (poslovnega leta).

Stroški storitev so stroški storitev pri proizvajanju proizvodov, stroški transportnih storitev in storitev,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar