11. Časovne razmejitve 

Skrij povezave

Določeni uporabniki se srečujejo s pasivnimi časovnimi razmejitvami, ko odlagajo ali vnaprej vračunavajo prihodke in odhodke. Pri tem prihaja do izrazitega razkoraka med prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

Drugi uporabniki se s pasivnimi časovnimi razmejitvami srečujejo pri oblikovanju obveznosti do virov sredstev za obratna sredstva ali dane predujme. Časovne razmejitve pri njih ne vplivajo na prihodke ali odhodke, ampak pomenijo le dodatno evidenco vnaprej plačanih sredstev.

Opredelitev pojmov

Odloženi stroški so zneski izdatkov ali stroškov, ki bodo šele kasneje kot stroški vplivali na vrednost nastajajočih poslovnih učinkov kot stroškovnih nosilcev.

Odloženi odhodki so zneski izdatkov ali stroškov, ki bodo šele kasneje kot odhodki vplivali na poslovni izid, ne da bi se zadrževali v zalogah

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar