10. Rezervacije 

Skrij povezave

Pri določenih uporabnikih resda ne veljajo za pomembno postavko v računovodskih izkazih, vendar je prav, da ti poznajo pravila za oblikovanje in porabljanje rezervacij ter primere uporabe rezervacij v praksi. Iz njih je mogoče razbrati, kdaj je tako postavko primerno uporabiti, in tako sestaviti pravilne računovodske izkaze.

Opredelitev pojmov

Rezervacija je sedanja obveza z negotovim časom in/ali zneskom poravnave.

Obveznost je sedanja obveza organizacije, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere poravnava bo po pričakovanju v prihodnosti povzročila odtok dejavnikov, ki omogočajo njene gospodarske koristi.

Obvezujoč dogodek je tisti, ki povzroči pravno ali posredno obvezo, zaradi katere organizacija nima nobene druge stvarne možnosti, kot da jo poravna.

Pravna obveza je tista, ki izhaja iz pogodbe, zakonov ali drugih pravnih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar