9. Dolgovi 

Skrij povezave

Pri uporabnikih se dolgovi poimenujejo kot obveznosti. Poslovne obveznosti se pojavljajo pri nakupu blaga in storitev. Finančne obveznosti pa se nanašajo na zadolževanje.

Uporabniki pripoznajo obveznosti v poslovnih knjigah po datumu nastanka. Poleg tega pa izkažejo tudi odhodke ter prejemke in izdatke po denarnem toku, določeni uporabniki evidenčno, drugi uporabniki pa jih pripoznajo.

Opredelitev pojmov

Dolgoročna obveznost je obveznost, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom dokončno zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni.

Kratkoročna obveznost je obveznost, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom zapade v plačilo najkasneje v letu dni ali je na dan sestavitve bilance stanja že zapadla v plačilo.

Kreditiranje je dajanje na up, ki omogoča dolžniku prejetje proizvoda, blaga ali storitve ob odloženem plačilu ali

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar