8. Obveznosti do lastnih virov sredstev 

Skrij povezave

Med obveznosti do lastnih virov sredstev spadajo pri določenih uporabnikih obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, in sklad premoženja v lasti, pri drugih uporabnikih pa splošni in rezervni sklad ter sklad namenskega premoženja.

Način knjiženja nekaterih poslovnih dogodkov in tudi izračun obveznosti do lastnih virov pri določenih uporabnikih sama po sebi ne predpostavljata ravnotežja med vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev na eni strani ter vrednostjo obveznosti zanje kot vira njihove pridobitve na drugi strani. Velja pa ravnotežje med finančnimi naložbami in obveznostmi do njihovih virov. V okviru obveznosti do lastnih virov sredstev pa določeni uporabniki izkazujejo tudi poslovni izid.

Deli splošnega sklada pri drugih uporabnikih, ki se nanašajo na sredstva, ne morejo odstopati od aktivnih postavk v bilanci stanja, splošni sklad za drugo pa ne izkazuje vedno

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar