19. Letno poročilo 

Skrij povezave

Uporabniki sestavijo letno poročilo za obračunsko oziroma poslovno leto na podlagi podatkov iz poslovnih knjig in opravljenega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov in ga predložijo pristojnim institucijam. Pri tem morajo upoštevati zanje veljavne računovodske predpise.

Letno poročilo pripravijo tudi med letom ob statusnih spremembah, prenehanju in v drugih primerih, določenih z zakonom.

Opredelitev pojmov

Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila.

Računovodsko poročilo sestavljajo računovodski izkazi in priloge s pojasnili k izkazom.

Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja uporabnikov in njihovega finančnega položaja. Pošten prikaz mora biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja uporabnikov pa tudi njihovega finančnega položaja ter

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar