20. Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 

Skrij povezave

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike. Vsi pa morajo zagotoviti, da so podatki, ki so podlaga za sestavitev bilance stanja, pravilni, kar ugotavljajo s popisom.

Bilanco stanja za zunanje poročanje vsi uporabniki sestavijo na enotnem obrazcu Bilanca stanja, ki je priloga 1 k pravilniku o sestavljanju. Možnih postavk, ki ne pridejo v poštev, ne prikazujejo.

Sredstva in obveznosti v bilanci stanja razvrstijo glede na vrsto in ročnost. To pomeni, da morajo tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa tega dela dolgoročnih terjatev in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar