21. Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 

Skrij povezave

Izkazi poslovnega izida so sestavljeni za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja. Razlikujejo se glede na vrsto uporabnikov. Uporabniki poročajo na podlagi podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov v skladu s predpisanim EKN in sprejetimi pojasnili.

Določeni uporabniki izkazujejo poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Gre za temeljni računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, v katerem morajo biti prihodki in odhodki predstavljeni resnično in pošteno. Priloga k njemu je še izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Poleg tega pa morajo določeni uporabniki (posredni proračunski uporabniki) prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka skupaj z izkazom finančnih naložb in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar