24. Premoženjska bilanca 

Skrij povezave

Premoženjska bilanca je poseben izkaz stanja in obveznosti do virov sredstev, ki je po vsebini enak bilanci stanja, vendar so izvzeta notranja razmerja med proračunskimi uporabniki. Namenjen je predstavitvi podatkov o stvarnem in finančnem premoženju države in občin kot tudi predstavitvi obveznosti, ki jih imajo država in občine do drugih domačih in tujih subjektov.

Opredelitev pojmov

Premoženjska bilanca je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti proračunskih uporabnikov, izračunano po posebni metodi konsolidiranja.

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin prikazuje konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra, izračunano iz premoženjskih bilanc neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Zavezanci in roki za sestavitev premoženjske

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar