Uvod 

Ni povezav

SRS so temeljni akt, ki ga pri vodenju poslovnih knjig in sestavitvi računovodskih izkazov uporabljajo družbe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah. Poleg tega nekateri drugi zakoni (na primer Zakon o društvih) od uporabnikov zahtevajo, da računovodijo po SRS. Zato SRS uporabljajo izraz organizacija kot najširši pojem za vse uporabnike SRS. Temeljna pravila računovodenja, predvsem pravila pripoznavanja in odprave pripoznanja ter pravila merjenja in vrednotenja gospodarskih kategorij so v vseh organizacijah enaka, ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko in statusno obliko.

SRS obsegajo uvod v SRS in okvir SRS ter sklope, ki urejajo gospodarske kategorije, standarde zunanjega računovodskega poročanja in standarde posebnosti za organizacije v posameznih dejavnostih. Pravila skrbnega računovodenja (PSR) pa obravnavajo pravila stroškovnega in poslovnega računovodstva, vključujejo pa tudi temeljne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar