Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov 

Skrij povezave

Slovenski računovodski standardi (SRS) so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. Že tretjič prenovljeni SRS temeljijo na ZGD-1 in v slovenski pravni red prenašajo vsebino Direktive 2013/34/EU (odslej računovodska direktiva). So pravila stroke, ki zakonsko določena temeljna pravila in zahteve računovodenja podrobneje razčlenjujejo, pojasnjujejo in določajo način njihove uporabe. SRS 2016, podobno kot MSRP, obravnavajo samo pravila finančnega računovodenja in poročanja za zunanje potrebe organizacij. Dopolnjujejo jih Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki so bila prej sestavni del SRS.

SRS urejajo pravila računovodenja predvsem za gospodarske družbe, uporabljajo pa jih tudi druge organizacije, samostojni podjetniki posamezniki, zavodi, društva, agencije in celo državne organizacije, če to posebej določajo področni predpisi. Zato je v

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar