SRS 32 - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb 

Skrij povezave

Izvajalci gospodarskih javnih služb (GJS) so pravne osebe, ki v skladu s predpisi opravljajo GJS, ne glede na organizacijsko obliko in ne glede na to, ali so te službe njihova celotna dejavnost ali njen del. GJS se izvaja na podlagi vsake posamezne podeljene pravice (posebne ali izključne) za izvajanje take službe na določenem območju. Če več občin podeli (ali z odlokom določi) skupno koncesijo javni organizaciji, se izvajanje posamezne GJS obravnava kot ena pravica. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj izvajanja GJS za vse občine pod enakimi pogoji za vse uporabnike oziroma odjemalce. Ta pogoj je izpolnjen, kadar se storitve GJS uporabnikom iz teh občin zaračunavajo po enotni ceni.

Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, to je pri pripoznavanju, odpravi pripoznanja, merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov, merjenju in izkazovanju prihodkov, odhodkov, poslovnega izida,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar