Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; UL RS 21/13 ... 119/21 – ZČmlS-A).

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2; UL RS 13/11-UPB4 ... 203/20 – ZIUPOPDVE).

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2; UL RS 117/06 ... 172/21).

Zakon o dohodnini (ZDoh-2; UL RS 13/11-UPB7 ... 66/19).

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; UL RS 13/11-UPB3 ... 72/19).

Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD; UL RS 117/06 in 36/16 – odl. US).

Zakon o društvih (ZDru-1; UL RS 64/11-UPB1 in 21/18-ZNOrg).

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP; UL RS 13/14-UPB8 ... 85/20 – odl. US).

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1; UL RS 65/09-UPB3 ... 18/21).

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; UL RS 49/20 ... 15/21 – ZDUOP).

Zakon o invalidskih organizacijah (ZInvO; UL RS 108/02 in 61/06 – ZDru-1).

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122; UL RS 174/20 ... 74/21).

Zakon o javnih financah (ZJF; UL RS 11/11-UPB4 ... 195/20 – odl. US).

Zakon o javnih skladih (ZJS-1, UL RS 77/08 ... 61/20 – ZDLGPE).

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU; UL RS 126/03 in 32/15).

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1; UL RS 79/06 ... 46/19).

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1; UL RS 33/11).

Zakon o računovodstvu (ZR; UL RS 23/99 ... 114/06 – ZUE).

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2; UL RS 96/12 ... 162/21).

Zakon o političnih strankah (ZPoIS; UL RS 100/05-UPB1 ... 46/14).

Zakon o vajeništvu (ZVaj; UL RS 25/17).

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob; UL RS 25/08).

Zakon o zadrugah (ZZad; UL RS 97/09-UPB2 in 121/21).

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI; UL RS 16/07-UPB2 ... 18/21).

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (UL RS 109/13 ... 160/20)

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (UL RS 109/13 ... 164/20).

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (pravilnik o EKN; UL RS 112/09 ... 10/21).

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (P-ZDDPO-2; UL RS 60/07 ... 92/15).

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (pravilnik o odpisu; UL RS 45/05 ... 100/15).

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (UL RS 109/07 ... 137/21).

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (pravilnik o usklajevanju; UL RS 108/13).

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (UL RS 76/20 in 82/20 – popr.).

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (UL RS 138/06 ... 101/15).

Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (pravilnik o premoženjski bilanci; UL RS 106/13 in 94/14).

Pravilnik o priznani obrestni meri (UL RS 141/06 ... 123/21).

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (pravilnik o razčlenjevanju; UL RS 134/03 ... 82/18).

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (pravilnik o sestavljanju; UL RS 115/02 ... 153/21).

Pravilnik o transfernih cenah (UL RS 141/06 in 4/12).

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (UL RS 72/02).

Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank (UL RS 50/14).

Pravilnik o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov (UL RS 109/11).

Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (navodilo o predložitvi; UL RS 86/16 in 76/17).

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (navodilo o pripravi zaključnega računa; UL RS 12/01 ... 102/10).

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (UL RS 140/06 ... 114/21).

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (UL RS 69/07 in 17/08).

Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) (UL EU L 207 z dne 18. avgusta 2003, s spremembami in dopolnitvami).

Slovenski računovodski standardi (2016–2019) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 2019.

Enotni kontni načrt s ponazoritvami knjiženj za zasebni sektor, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 2021.

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za javni sektor, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 2021.

2020 International Financial Reporting Standards IFRS (Red Book), IFRS 2020.

1. izdaja
Komentar