Pri iskanju posameznih tem si bralec lahko pomaga s kazali na začetku in koncu priročnika. Ker se pri obravnavanju računovodskih postavk pojavljajo različni računovodski predpisi, od zakonov do podzakonskih predpisov ter SRS in PSR, so v priročniku uporabljene že znane kratice in okrajšave. Enako velja tudi za obravnavo različnih davčnih kategorij prihodkov, odhodkov in drugih, ki jih je treba vnesti v posamezne zaporedne številke davčnega obračuna. Njihov seznam je v sosednjem stolpcu, predpisi s številkami uradnih listov pa so objavljeni na koncu priročnika. Kratice in okrajšave predpisov, ki so osnova za obravnavo letnega poročila in davčnega obračuna, so naštete takole:

SRS 1 (2019): 18–26, 46 in 53–57
ZR: 28
Pravilnik o razčlenjevanju: 7–13 in 16
Pravilnik o sestavljanju: 7

Pri pojasnjevanju bilančnih postavk so običajno uporabljena trimestna števila, ki označujejo konte podskupine. V nekaterih primerih pa je zaradi posplošenja ali podrobnejše predstavitve uporabljena tudi drugačna razčlenitev. Uporabljena so izvirna imena kontov iz EKN in iz predloga kontnega načrta za uporabnike v javnem sektorju (predlog Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije v knjižici Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za javni sektor).

Členi, odstavki in točke predpisov so zapisani takole:

30/2/2 ZDDPO-2

Sklici na podrobnejšo vsebino v drugih poglavjih so navedeni takole:

[→ Več o ugotavljanju davčne osnove normirancev lahko preberete v poglavju A.4 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa v sklopu Letni obračuni in poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS.]

Predpisi

ZDavP-2 Zakon o davčnem postopku
ZDDPO-2 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
ZDDV-1 Zakon o davku na dodano vrednost
ZDoh-2 Zakon o dohodnini
ZDru-1 Zakon o društvih
ZGD-1 Zakon o gospodarskih družbah
ZJF Zakon o javnih financah
ZR Zakon o računovodstvu
ZZad Zakon o zadrugah
Navodilo o pripravi ZR Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
Pravilnik o EKN Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o odpisu Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Pravilnik o premoženjski bilanci Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
Pravilnik o razčlenjevanju Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o sestavljanju Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o usklajevanju Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
EKN enotni kontni načrt
MSRP mednarodni standardi računovodskega poročanja
PSR pravila skrbnega računovodenja
SRS slovenski računovodski standardi

Pristojni upravni organi in institucije

Ajpes Agencija za javnopravne evidence in storitve
ECB Evropska centralna banka
Furs Finančna uprava Republike Slovenije
MF Ministrstvo za finance
UJP Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Drugo

DDPO davek od dohodkov pravnih oseb
DDV davek na dodano vrednost
EU Evropska unija
EZR enotni zakladniški račun
RS Republika Slovenija
1. izdaja
Komentar