B.6 Priloge in pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

Skrij povezave

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov obsegajo obvezne priloge k računovodskim izkazom in računovodske informacije, za katere določeni uporabniki ocenijo, da so pomembne za ustrezno razkritje postavk izkaza prihodkov in odhodkov.

Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
ZR: 21
Pravilnik o sestavljanju: 13 in 21–25

Obvezne priloge k temu izkazu so

  • izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
  • izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
  • izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
  • izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Te priloge sestavljajo le tisti določeni uporabniki, ki imajo status posrednega proračunskega uporabnika.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar