SRS 17 - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 

Skrij povezave

Organizacija uporablja SRS 17 za oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, naložbenih nepremičnin, ki jih po pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti, ter finančnih naložb v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane organizacije, ki jih meri po nabavni vrednosti. SRS 17 ureja oslabitev sredstev na enak način, kot so zapisana v MRS 36 Oslabitev sredstev.

Opredelitev pojmov

Denar ustvarjajoča enota je najmanjša razpoznavna skupina sredstev, ki ustvarja prejemke (denarne pritoke), ki so v veliki meri neodvisni od prejemkov na podlagi drugih sredstev ali skupin sredstev. Za denar ustvarjajoče enote se praviloma jemljejo enote, ki predstavljajo najnižjo raven v organizaciji, pri kateri se dobro ime nadzira za namene notranjega poslovodenja.

Dobro ime, pripoznano v poslovni kombinaciji, je sredstvo, ki

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar