SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 

Skrij povezave

SRS 33 obravnava le nekaj posebnosti pri vrednotenju in merjenju računovodskih postavk sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov in dopušča možnost vodenja enostavnega knjigovodstva. Sicer pa društva in invalidske organizacije na koncu obračunskega obdobja pripravijo enake oblike računovodskih izkazov kot druge organizacije, za katere veljajo SRS.

Opredelitev pojmov

Obračunsko obdobje je obdobje, za katero društvo sestavlja letno poročilo.

Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Zajema znesek ustanovne vloge, čistega presežka prihodkov, razporejenega za določene namene, nerazporejenega čistega presežka prihodkov in nepokritega čistega presežka odhodkov (odbitna postavka). Ustanovno vlogo društva predstavljajo sredstva, ki so mu od ustanoviteljev dana na razpolago ob ustanovitvi in so kot taka navedena v njegovem ustanovnem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar