4. Zaloge 

Skrij povezave

Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki so razvrščena med kratkoročna sredstva. Mednje se uvrščajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga. Pri vseh vrstah zalog praviloma vodimo skladiščno (količinsko razčlenjevalno), materialno (količinsko in vrednostno razčlenjevalno) in finančno knjigovodstvo (le zbirno za vsako skupino oziroma mesto zalog).

Uporabniki praviloma obravnavajo zaloge materiala v skladu s SRS. Nekatere posebnosti pa določajo podzakonski predpisi ZR. To so posebnosti glede načina oblikovanja nabavne vrednosti materiala v zalogi, vzporednega knjiženja nabave in porabe po načelu poslovnega dogodka in načelu denarnega toka ter glede uporabe kontov po EKN za javni sektor in kontnem načrtu določenih uporabnikov.

Izdelava in prodaja proizvodov pri uporabnikih pogosto ni niti glavna niti posebno pomembna dejavnost, saj ti večinoma opravljajo storitve. Se pa

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar