5. Terjatve 

Skrij povezave

Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od neke osebe plačilo dolga ali v primerih predplačil dobavo kake stvari (na primer proizvodov, trgovskega blaga in opredmetenih sredstev) ali opravitev kake storitve. Praviloma gre za vzporejanje pogodbene pravice ene pogodbene stranke, da dobi denar, z ustrezno obveznostjo druge, da izpolni obveznost. Prodaja je lahko gotovinska, ko kupec plača takoj, ali pa na up (kredit), ko kupec v trenutku prenosa stvari ali storitve nanj teh še ne plača.

Uporabniki praviloma obravnavajo terjatve enako kot druge vrste organizacij, specifično pa je njihovo vrednotenje po začetnem pripoznanju in izkazovanje v povezavi s prihodki.

Določeni uporabniki kot protiknjižbo terjatev izkazujejo posamezne vrste prihodkov, lahko tudi odloženih prihodkov. Terjatve slabijo in izkazujejo s popravkom vrednosti.

Drugi uporabniki pa za zneske

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar