6. Naložbene nepremičnine 

Skrij povezave

Naložbene nepremičnine uporabnikom prinašajo najemnino in/ali povečujejo vrednost dolgoročne naložbe. Nepremičnine, dane v najem, se obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva.

Opredelitev pojmov

Naložbena nepremičnina je nepremičnina (zemljišče ali zgradba ali del zgradbe ali oboje), ki jo uporabniki (lastniki ali najemniki pri finančnem najemu) posedujejo, da bi jim prinašala najemnino ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje.

Lastniško uporabljana nepremičnina je nepremičnina, ki jo uporabniki (lastniki ali najemniki pri finančnem najemu) uporabljajo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev ali za pisarniške namene.

Knjigovodska vrednost je znesek, s katerim se naložbena nepremičnina pripozna v bilanci stanja.

Nabavna vrednost je znesek denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov ali pa poštena vrednost drugih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar