31. Knjigovodske listine 

Skrij povezave

Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke, pa tudi o tistih, ki se izkazujejo v zunajbilančni evidenci. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov in prenašanje knjigovodskih podatkov v poslovne knjige. Poslovni dogodki se morajo izkazovati verodostojno in pošteno.

Obravnava materializiranih (papirnih) in nematerializiranih (elektronskih) zapisov je praviloma poenotena in izenačena. Elektronska knjigovodska listina izpričuje nastanek poslovnih dogodkov ter je izdana in prejeta v katerikoli elektronski obliki zapisa. Pri elektronski knjigovodski listini je treba zagotavljati pristnost izvora in celovitost vsebine.

Opredelitev pojmov

Knjigovodska listina je v določeni obliki sestavljen zapis o poslovnem dogodku, ki je podlaga

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar