32. Poslovne knjige 

Skrij povezave

Poslovne knjige so vsebinsko povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke pri računalniški obravnavi s knjiženimi poslovnimi dogodki. Vanje se na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin zapisujejo spremembe vrednosti sredstev in spremembe obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki. So posledica ustaljenega knjigovodskega urejanja in obdelovanja podatkov.

Pri računalniško vodenih poslovnih knjigah pa je treba zagotoviti tudi sledljivost vnosa sprememb prvotnega vpisa in popravka. Brisanje izvedenih knjiženj brez ustrezne revizijske sledi ni dovoljeno.

Opredelitev pojmov

Glavna knjiga vsebuje konte postavk sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov in odhodkov ter prejmkov in izdatkov. Vsebuje tudi konte postavk zunajbilančne evidence. Za nekatere postavke se vodijo temeljni konti in konti

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar