33. Prihodki in odhodki po dejavnostih 

Skrij povezave

Določeni uporabniki opravljajo javno službo. Katero in kako, določi ustanovitelj, ki obenem odloči tudi, ali lahko določeni uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost, torej prodaja blago in storitve na trgu. V takem primeru mora določeni uporabnik ustanoviteljevo opredelitev upoštevati tudi pri pripravi računovodskih izkazov in torej ločeno za te dejavnosti izkazovati prihodke, odhodke in poslovne izide. Med določenimi uporabniki so tudi javne agencije, ki sicer ne opravljajo javne službe, ampak opravljajo svojo dejavnost z javnim pooblastilom, vendar morajo ločeno izkazovati prihodke in odhodke dejavnosti javne službe in prodaje blaga in storitev.

Opredelitev pojmov

Javna služba je dejavnost, ki jo izvajajo določeni uporabniki v javnem interesu na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar