34. Vrste poslovnega izida 

Skrij povezave

Uporabniki ugotavljajo ali pa izračunavajo različne poslovne izide. Tako drugi uporabniki ugotavljajo poslovni izid po načelu denarnega toka. Upoštevajo vse prihodke, prejemke, odhodke in izdatke, ki jih spremljajo v razredih 4, 5 in 7. Določeni uporabniki ugotavljajo poslovni izid po načelu poslovnega dogodka upoštevaje prihodke in odhodke, ki jih spremljajo na kontih skupin 46 in 76. Po načelu denarnega toka pa izračunajo poslovni izid iz evidenčnega spremljanja kontov v razredih 4, 5 in 7. Vsi uporabniki pa morajo izračunavati poslovni izid po fiskalnem pravilu. Ta poslovni izid se izračunava le, če je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

Opredelitev pojmov

Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju.

Presežek prihodkov nad odhodki je pozitivna razlika − prihodki so večji od

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar