37. Računovodsko nadziranje in notranji nadzor javnih financ 

Skrij povezave

Računovodsko nadziranje je računovodsko presojanje pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri računovodskih podatkih, ki obstajajo v okviru knjigovodstva, računovodskega predračunavanja in računovodskega analiziranja uporabnikov. PSR 7, ki je namenjen uporabnikom kot dobra praksa pri računovodskem nadziranju, opredeljuje organizacijske predpostavke, sodila in metode za njegovo izvedbo ter računovodsko kontroliranje podatkov.

Računovodsko kontroliranje podatkov med drugim omogoča zagotavljanje njihove zanesljivosti. Med ukrepi za preverjanje zanesljivosti obračunskih podatkov je tudi popis (inventura) sredstev in obveznosti, ki ga (jo) uporabniki opravijo po ZR.

Notranje in zunanje revidiranje urejajo področni predpisi. Notranji nadzor javnih financ po ZJF predstavlja sistem poslovodenja in notranjih kontrol ter notranje revidiranje proračunskih uporabnikov; zadeva torej celotno poslovanje

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar