Ljubljana, marec 2022

L. RAČUN

To poglavje priročnika smo ponovno prenovili zaradi sprememb v zakonodaji, ki je začela veljati v začetku leta 2022. Vanj smo vnesli tudi spremembe iz pojasnil davčnega organa in dodali nekaj novejših primerov iz evropske in domače sodne prakse. Dodali smo povezave na vsebine, objavljene v reviji IKS in v spletni bazi EkspertRFR.si.

Ljubljana, februar 2022

M. (NE)POSLOVNA UPORABA BLAGA IN STORITEV TER TRANSAKCIJE, KI NISO PREDMET DDV

To poglavje priročnika je korenito in v celoti prenovljeno. Vanj so vnesena številna pojasnila, ki jih je na področju neposlovne rabe dalo Sodišče EU. Prevetrili smo pojasnila davčnega organa in k nekaterim dodali svoje komentarje. Ker je na področju, ki ga poglavje pokriva, v reviji IKS objavljenih veliko novih vsebin, smo nanje dodali povezave, da lahko bralci do njih hitro in enostavno dostopajo.

D. DOBAVE BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE IN ZNOTRAJ EU

S tokratno prenovo poglavja smo redakcijsko popravili številke členov predpisov skladno z zadnjimi spremembami Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki so se zgodile decembra 2021 in v začetku leta 2022.

Ljubljana, december 2021

D. DOBAVE BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE IN ZNOTRAJ EU

Poglavje je prenovljeno glede na spremembe pri obračunavanju DDV, ki so bile uveljavljene s 1. julijem 2021. Te se nanašajo na prodajo blaga na daljavo končnim potrošnikom v druge države članice EU. Poleg tega je dodanih nekaj primerov iz slovenske sodne prakse, dopolnjena pa je tudi sodna praksa Sodišča EU. Vzpostavljene so nove povezave na sestavke v reviji IKS, ki posamezna področja podrobneje obravnavajo. Vneseni so tudi redakcijski popravki in druge manjše dopolnitve vsebin.

Ljubljana, avgust 2021

E. UVOZ IN IZVOZ BLAGA

Poglavje E je bilo korenito prenovljeno. Pri tem je bila upoštevana nova carinska zakonodaja, ki je začela veljati s 1. majem 2016, vključena pa so tudi sklicevanja na nova Fursova pojasnila in publikacije ter na novejše sestavke iz revije IKS. Pojavljala so se vedno nova vprašanja zavezancev v zvezi z obravnavo DDV pri transakcijah, povezanih z uvozom in izvozom blaga, ki so vključena v prenovljeno poglavje. Poglavju so tako dodani številni novi zgledi, ki izhajajo ravno iz teh vprašanj.

U. OBRAČUNAVANJE DDV

V sistemu DDV je bilo z letom 2020 uvedenih nekaj vsebinskih novosti, zaradi katerih je bilo treba prilagoditi tudi obračune DDV na obrazcih DDV-O in RP-O ter evidence, na osnovi katerih se vpisujejo vrednosti v obrazce. Vzporedno s spremembami ZDDV-1 je bila spremenjena tudi struktura datotek obračunanega in odbitnega DDV, ki jih morajo zagotavljati zavezanci.

Zaradi uvedbe ureditve za skladiščenje blaga na odpoklic in posebne nižje 5-odstotne stopnje DDV sta se spremenila obrazca DDV-O in RP-O. Hkrati sta bili spremenjeni tudi datoteki obračunanega in odbitnega DDV. Da bi zagotovili vse potrebne podatke, je treba prilagoditi evidenco izdanih računov in samoobdavčitve ter evidenco prejetih računov. Zavezanci, ki skladiščijo blago na odpoklic, morajo prilagoditi tudi evidenci, ki spremljata tovrstne prenose blaga.

Ljubljana, marec 2021

H. DEJAVNOSTI, OPROŠČENE DDV

Celotno poglavje je prenovljeno in usklajeno z veljavno zakonodajo. Vanj so vključeni dodatni zgledi za ponazoritev obdavčitve. Dodana so mnenja iz Fursovih pojasnil in številna evropska sodna praksa. V prenovljenem poglavju so dodane tudi povezave na bolj poglobljene sorodne vsebine v reviji IKS.

Ljubljana, december 2020

L. RAČUN

V prenovljenem poglavju priročnika je ažurirano celotno besedilo, dodani pa so tudi številni novi zgledi iz prakse. Vanj je vključena novejša sodna praksa Sodišča EU in slovenskih sodišč, pri razlagah pa so upoštevana tudi zadnja Fursova pojasnila in razlage.

Ljubljana, februar 2020

G. STORITVE IN KRAJ OBDAVČITVE

Poglavje G o kraju obdavčitve pri storitvah je v celoti prenovljeno glede na spremembe v predpisih. Vanj je vključena novejša sodna praksa Sodišča EU, pri razlagah pa so upoštevana tudi zadnja Fursova pojasnila in razlage.

Ljubljana, september 2019

A. Predstavitev DDV

V poglavje A je bilo vnesenih nekaj manjših redakcijskih sprememb.

C. Davčni zavezanci, identifikacija za DDV in njeno prenehanje ter plačniki DDV

Poglavje C je bilo korenito prenovljeno. Pri tem so bila vključena sklicevanja na nova Fursova pojasnila in publikacije ter novejše sestavke iz revije IKS. Dodan je seznam sodne prakse Sodišča EU, ki je na področju, ki ga to poglavje obravnava, res obsežna. Tudi razlage določil ZDDV-1 so bile dopolnjene v smislu odgovorov, ki jih je dalo Sodišče EU. V prenovljeno besedilo je vključenih nekaj novih zgledov iz aktualnih vprašanj davčnih zavezancev.

T. Vračila DDV

ZDDV-1 se v zvezi z vračili DDV tujim zavezancem v zadnjem času ni spreminjal. Pojavljala pa so se vedno nova vprašanja zavezancev, ki so vključena v prenovljeno poglavje o vračilih DDV. Poglavju so tako dodani številni novi zgledi, ki izhajajo ravno iz teh vprašanj. Dodane so tudi posamezne sodbe, ki obravnavajo tovrstno tematiko, in pregled sodne prakse Sodišča EU.

2. izdaja
Komentar