SRS 2 (2019) - Neopredmetena sredstva 

Skrij povezave

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki fizično praviloma ne obstaja. Navadno se pojavlja kot dolgoročno sredstvo, ki soustvarja poslovne zmogljivosti. Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter dobro ime prevzete organizacije (podjema). Za pripoznanje neopredmetenih sredstev veljajo enaka splošna pravila kot za vse druge vrste sredstev, to je, da gospodarske koristi v zvezi z njimi pritekajo v organizacijo in da lahko ta njihovo vrednost zanesljivo izmeri. SRS 2 pa zaradi specifičnosti te vrste sredstev določa še posebne pogoje.

Organizacija porabe vseh dejavnikov ali prevzem obveznosti za pridobivanje, razvijanje, vzdrževanje ali povečevanje neopredmetenih dejavnikov, kot so znanstveno ali strokovno znanje, oblikovanje in izvajanje novih procesov, ne bo pripoznala kot

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar