SRS 3 - Finančne naložbe 

Skrij povezave

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima organizacija, da bi iz donosi iz njih povečevala svoje finančne prihodke. Večinoma so to naložbe v kapital ali v finančne dolgove drugih organizacij. Mednje sodijo tudi naložbe v izpeljane finančne instrumente.

Po začetnem pripoznanju se finančne naložbe izmerijo po pošteni, odplačni ali nabavni vrednosti. Finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije se merijo le po nabavni vrednosti.

Dokazani dobiček ali izguba iz spremembe poštene vrednosti se odvisno od razporeditve finančne naložbe pripozna kot finančni prihodek ali odhodek v izkazu poslovnega izida ali kot povečanje (dobiček) ali zmanjšanje (izguba) rezev, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

Opredelitev pojmov

Finančne naložbe so sestavni del finančnih instrumentov organizacije in so finančna sredstva, ki jih ima

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar