SRS 4 - Zaloge 

Skrij povezave

Zaloge so sredstva organizacije in so namenjene prodaji v rednem poslovanju, v postopku proizvajanja za tako uporabo ali v obliki materialov, ki bodo porabljeni pri proizvajanju ali pri opravljanju storitev. Sredstvo organizacija pripozna kot zalogo, če je verjetno, da bodo v zvezi z njim pritekale gospodarske koristi in če je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

V splošnem lahko zaloge delimo v dve večji skupini: zaloge, ki so namenjene prodaji v rednem poslovanju, in zaloge, ki so v postopku proizvajanja za tako prodajo. Prva skupina obsega zaloge trgovskega blaga pri trgovcih in zaloge dokončanih proizvodov pri proizvajalcih. Druga skupina obsega tako nedokončano proizvodnjo pri proizvajalcu kot stroške dela pri ponudniku storitev v zvezi s prihodki, ki še niso bili pripoznani v povezavi s posameznim projektom.

Po vrstah lahko zaloge delimo na tiste iz materiala in surovin,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar