SRS 5 - Terjatve 

Skrij povezave

Večina terjatev nastane v razmerju s kupci. To so terjatve v zvezi s prodajnimi pogodbami za prodane proizvode, trgovsko blago in opravljene storitve, pa tudi v zvezi z opredmetenimi in drugimi prodanimi sredstvi. V praksi organizacija pripozna terjatev na dan izdaje računa, kar pa ni nujno pravilno. Pripoznanje je vezano na dogovor med organizacijo (prodajalcem) in kupcem, kdaj terjatev nastane oziroma kdaj jo lahko organizacija zaračuna. Organizacija terjatve od prodaje blaga ali opravljenih storitev praviloma pripozna hkrati s prihodki. A pripoznanje prihodkov ni vezano na pripoznanje terjatve, ampak na izpolnitev pogojev po SRS 15 (2019).

Terjatev pomeni pravico, da organizacija od določene osebe zahteva plačilo.

Da organizacija terjatev pripozna, mora biti verjetno, da bo vodila do prihodnjih gospodarskih koristi. Številne organizacije to določbo v praksi pogosto razumejo nepravilno, in sicer da

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar