SRS 6 (2019) - Naložbene nepremičnine 

Skrij povezave

Naložbena nepremičnina je nepremičnina (zemljišče, zgradba ali del zgradbe ali oboje), ki jo lastnik ali najemnik poseduje, da bi prinašala najemnino ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe ali oboje. To ni nepremičnina, ki jo organizacija uporablja pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev ali za pisarniške namene. Prav tako ni nepremičnina, ki je namenjena prodaji v rednem poslovanju.

Po začetnem pripoznanju lahko organizacija naložbene nepremičnine meri po pošteni ali nabavni vrednosti. Izbrani model merjenja mora uporabljati za vse naložbene nepremičnine. Če med njimi izkazuje tudi pravico do uporabe in za naložbene nepremičnine uporablja model poštene vrednosti, mora tudi pravico do uporabe izmeriti po pošteni vrednosti. Naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti, organizacija ne amortizira. Spremembo poštene vrednosti pripoznava v izkazu poslovnega izida, in sicer

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar