SRS 7 - Denarna sredstva 

Skrij povezave

Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je v blagovnem gospodarstvu posrednik pri menjavi poslovnih učinkov.

Opredelitev pojmov

Denarna sredstva v računovodskem pomenu so gotovina, knjižni denar, denar na poti in denarni ustrezniki. Gre za širše obravnavanje denarnih sredstev, pri katerem so med denarna sredstva vključena tudi tista sredstva, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v denar kot plačilno sredstvo za poravnavanje dolgov ali za izplačilo s katerim drugim namenom neposredno in brez kakršnihkoli omejitev.

Denarna postavka je v duhu tega standarda širši pojem od denarnih sredstev, saj obsega tudi terjatve in dolgove v denarju, vsa druga sredstva in obveznosti do virov sredstev pa so nedenarne postavke.

Dogovorjena samodejna zadolžitev na transakcijskem računu je znesek, do katerega se lahko po dogovoru z

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar