SRS 8 - Kapital 

Skrij povezave

Kapital družbe je njena obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo le, če družba preneha delovati. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in zneski, ki so posledica poslovanja družbe in pripadajo lastnikom.

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let. Prehodno pa še neuporabljen in nerazdeljen čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba poslovnega leta.

Opredelitev pojmov

Celotni kapital je kapital, s katerim lastniki financirajo organizacijo. Pri delniških družbah se lahko imenuje tudi delniški kapital, to je kapital, ki pripada delničarjem in ima več sestavin, med katerimi je tudi osnovni kapital.

Vpisani kapital

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar