SRS 9 - Dolgovi 

Skrij povezave

Dolgovi so obveznosti, ki nastanejo v zvezi s financiranjem lastnih sredstev. Organizacija jih mora vrniti ali poravnati, običajno v denarju, lahko pa tudi z nedenarnimi sredstvi. Organizacija dolg pripozna kot obveznost, če je verjetno, da bo zaradi njegove poravnave prišlo do odliva gospodarskih koristi, znesek poravnave pa je mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi dolgovi so obveznosti, poleg njih pa obstajajo tudi druge obveznosti, na primer rezervacije in obveznosti v zvezi s kapitalom.

Organizacija dolgove razvršča med dolgoročne in kratkoročne. Po vrstah jih deli na dolgove iz poslovanja in financiranja. Posebej pa jih analitično razčlenjuje na tiste do organizacij v skupini in na tiste do drugih.

Ob začetnem pripoznanju jih ovrednoti z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. Povečujejo se za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave. Organizacija odpravi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar