SRS 10 - Rezervacije 

Skrij povezave

Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma poravnala v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov.

Ker so rezervacije negotove glede časa in zneska prihodnjega izdatka, jih mora organizacija razlikovati od drugih obveznosti, za katere je značilno, da so že zaračunane ali drugače formalno dogovorjene. Prav tako je rezervacije treba razlikovati od pogojnih obveznosti, ki so manj verjetne in jih organizacija izkazuje zunajbilančno.

Opredelitev pojmov

Rezervacija je sedanja obveza z negotovim časom in/ali zneskom poravnave.

Obveznost je sedanja obveza organizacije, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere poravnava bo po

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar