SRS 12 - Stroški materiala in storitev 

Skrij povezave

Organizacija stroške materiala in storitev razvršča po izvirnih vrstah in jih pripoznava na podlagi knjigovodskih listin. Členi jih po izvirnih vrstah in funkcionalnih skupinah. Med stroške materiala uvrsti stroške surovin, osnovnega in pomožnega materiala, goriva in maziva. Med stroške storitev pa stroške prevoznih storitev, telekomunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, bančnih storitev in drugih. Posebna vrsta stroškov storitev so stroški najemnin. Pravila pripoznavanja teh organizacija upošteva v povezavi s pravili v SRS 1 (2019), ki veljajo za najeta sredstva.

Opredelitev pojmov

Stroški materiala so stroški surovin, osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni stroški materiala, ki izhaja iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar