SRS 14 - Odhodki 

Skrij povezave

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanj dolgov (na primer zaradi obračunanih obresti), ki prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala organizacije.

Organizacija jih razčlenjuje na poslovne, finančne in druge odhodke. Poslovni so odhodki, vezani na prodajo proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev, drugi poslovni odhodki (ki so povezani s poslovnimi učinki) ali drugi stroški, ki se ne zadržujejo v zalogah, in prevrednotovalni poslovni odhodki. Ti se pojavijo v zvezi s prevrednotenjem in odtujitvijo opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih in obratnih sredstev na manjšo vrednost. Vendar le, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito z revalorizacijskimi rezervami iz njihovega predhodnega prevrednotenja na večjo vrednost.

Finančni odhodki so odhodki, ki se pojavljajo pri

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar