SRS 16 - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti 

Skrij povezave

Več standardov določa, da je treba v določenih primerih sredstva izmeriti po pošteni vrednosti. V vseh takih primerih mora organizacija ugotoviti in izmeriti pošteno vrednost na način, določen s tem standardom. To velja tudi, kadar pošteno vrednost za potrebe računovodskega poročanja ugotavljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti.

Opredelitev pojmov

Poštena vrednost je cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali plačala v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja.

Največja in najboljša uporaba pomeni uporabo nefinančnega sredstva s strani udeležencev na trgu, s katero bi se najbolj povečala vrednost sredstva ali skupine sredstev in obveznosti, v okviru katerih bi se sredstvo uporabilo.

Glavni trg je trg z največjim obsegom in ravnjo dejavnosti za sredstvo ali obveznost.

Najugodnejši trg je trg, na katerem se najbolj

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar