SRS 17 - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 

Skrij povezave

Organizacija mora vsaj ob zaključku poslovnega leta preveriti, ali so sredstva oslabljena. Za nefinančna sredstva in finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije, ki jih po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti, uporablja SRS 17. Te oslabitve so po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb v celoti davčno priznane, a le pod pogojem, da so skladne z določbami računovodskih standardov.

Pravilna uporaba SRS 17 zagotavlja, da organizacija v bilanci stanja ne izkazuje sredstev po večji vrednosti, kot je njihova nadomestljiva vrednost. To pa je večji znesek od poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, ali vrednosti v uporabi. Za vsako sredstvo (razen za dobro ime in določene vrste neopredmetenih sredstev) je dovolj, da organizacija enkrat letno, običajno ob zaključku poslovnega leta, presodi, ali obstajajo znamenja, da je sredstvo oslabljeno.

Čeprav se na prvi pogled zdi, da

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar