SRS 20 - Oblike bilance stanja za zunanje poročanje 

Skrij povezave

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje finančni položaj organizacije na bilančni presečni datum. Organizacija jo sestavi tako, da prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev ter obveznosti organizacije. Glede na velikost razčlenjuje postavke sredstev, obveznosti in kapitala.

Za zunanje poročanje organizacija uporablja predpisano shemo bilance stanja, kot jo določajo računovodski standardi. Ta shema je usklajena z zahtevami poročanja, kot jih določa ZGD-1. Možnih postavk, ki ne pridejo v poštev, ne prikazuje. Vse organizacije, ki sestavljajo računovodske izkaze po SRS, bilanco stanja predstavijo v enotni shemi. Nepomembne postavke organizacija lahko združi, spet druge pa po potrebi dodatno členi, če je to pomembno za bralčevo razumevanje računovodskih izkazov.

Postavke v bilanci stanja prikaže po neodpisani vrednosti. Sredstva in obveznosti v bilanci stanja razvrsti glede na

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar